alpencamping_mountain

RADOŚĆ

alpencamping_fishing

RELAKS

Feel free to look around

alpencamping_grill

ZAWSZE ŚWIEŻE

alpencamping_coffee

WSPÓLNE CHWILE

NIEZALEŻNOŚĆ

ALPEN CAMPING BAVARIA IT001 - 2 FUNKČNÍ PŘENOSNÝ PLYNOVÝ VAŘIČ

DŮLEŽITÉ:
1. Před použitím vařiče a před připojením k plynové láhvi se prosím podívejte do návodu k použití, instalaci a údržbě.
2. Uschovejte návod k použití.
3. Vařič lze používat pouze s kartuší Alpen Camping 227g.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Vařič lze používat pouze venku.

Model: BAVARIA IK001
Připojovací tlak: tlak butanových par
Výkon: 2,3 KW (HS)
Spotřeba plynu: 166 g / h


1. Rám vařiče
2. Místo pro rošt
3. Uzavírání kartuše
4. Ochranný kryt proti větru
5. Rošt
6. Hořák
7. LOCK ZAPNUTO/UNLOCK VYPNUTO
8. Regulátor výšky plamene s PIEZO zapalovačem

POZOR!
Po vyjmutí z přepravního obalu obraťte rošt do pracovní polohy.
Vařič se nesmí používat, pokud je těsnění poškozené nebo opotřebované.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY
Vařič je vybaven přídavným bezpečnostním zařízením, které vypíná přívod plynu, pokud se tlak v nádobě zvýší příliš rychle, např. v případě přehřátí. Kartuše se nezapne, pokud regulátor výšky plamene není v poloze „OFF“ nebo pokud je rošt v přepravní poloze.

POZOR!
Po vyjmutí z přepravního obalu obraťte rošt do pracovní polohy.
Vařič se nesmí používat, pokud je těsnění poškozené nebo opotřebované.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY
Vařič je vybaven přídavným bezpečnostním zařízením, které vypíná přívod plynu, pokud se tlak v nádobě zvýší příliš rychle, např. v případě přehřátí. Kartuše se nezapne, pokud regulátor výšky plamene není v poloze „OFF“ nebo pokud je rošt v přepravní poloze.

UVEDENÍ DO PROVOZU
1. Po vyjmutí podstavce pod hrnec (roštu) z kufru, jej umístěte na vařič do pracovní polohy. Věnujte pozornost výstražnému štítku.
2. Otevřete kryt kartuše (3) a položte kartuši hlavou dopředu, tak aby byla prohlubeň nasměrována nahoru a nastavena závit vařiče.
3. Páku zajišťující uzávěr kartuše stiskněte (7) dolů.
4. Poté otočte regulátor výšky plamene (8) zcela proti směru hodinových ručiček do polohy IGNITION (ZAPALOVÁNÍ), dokud neuslyšíte cvaknutí zapalovače.
5. Pokud se plamen nezapálí, postup opakujte.
6. Poté upravte velikost plamene. Pokud by se ze spoje ozývalo syčení, nedošlo ke správnému spojení kartuše s přístrojem vařiče. V případě potřeby upravte polohu kartuše.

VYPNUTÍ VAŘIČE
1. Otočte regulátor výšky plamene do polohy OFF a páku zabezpečení kartuše do polohy UNLOCK.
2. V případě nouze lze ventil kartuše (7) okamžitě uvést do polohy UNLOCK.
3. Z důvodu vlastní bezpečnosti po každém použití vyjměte kartuš z přístroje.
4. Zakryjte kartuše červeným krytem a uložte ji na dobře větraném a chladném místě.
5. Po každém použití je třeba vařič očistit od zbytků jídla.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY
Používejte pouze plynové kartuše Alpen Camping určené pro přenosné plynové vařiče IK001 a IK002
· Použití jiné kartuše může vést k úniku a poškození.
· Dva vařiče nesmí být umístěny vedle sebe!
· Nepoužívejte hrnce nebo pánve, které zakryjí celý povrch kartuše.
· Vařič se nesmí používat bez roštu!
· Vařič postavte na rovný povrch.
· Po každém použití troubu očistěte od zbytků jídla, zejména mastnoty.
· Nevařte v blízkosti hořlavých látek.
· Plynové kartuše musí být vyměňovány na bezpečném místě, tj. Venku nebo na dobře větraném místě.
· Možné úniky nehledejte pomocí plamene. Použijte k tomu mýdlovou vodu.
· Na vařiči neprovádějte žádné změny ani opravy.
· V případě poruchy kontaktujte svého prodejce.
· Plynový přívod by měl být certifikován a měl by mít minimální délku 1 m. Doporučená láhev: 2 kg
· Je nutný reduktor od 2 do 4 bar

MOŽNÉ PŘÍČINY PORUCH VAŘIČE
ŽÁDNÝ PLYN
• Zkontrolujte, zda je nádoba s plynem nebo tlaková láhev s propan-butanem správně nainstalována.
• Prázdnou nádobu na plyn nebo láhev s propan / butanem (zkontrolujte protřepáním nádoby nebo lahve).
• Teplota nižší než 4oC. Přesuňte na místo s vyšší teplotou.
NELZE ZAPÁLIT
• Vyčistěte hlavu hořáku kartáčem